+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Академічна доброчесність

Illustration

Стратегічним напрямом діяльності коледжу сьогодні став розвиток системи забезпечення принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:• самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;• надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;• об’єктивне оцінювання результатів навчання.Порушенням академічної доброчесності вважається:• академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;• самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;• фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;• фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;• списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;• обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;• хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;• необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;• надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;• вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.Коледжанська система із забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин базується на наступних нормативних документах:Закон України “Про освіту” стаття 42Кодекс академічної доброчесності ВСП НФК УДУНТПоложення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ВСП НФК УДУНТПоложення про комісію з академічної доброчесності ВСП НФК УДУНТНаказ ВСП НФК УДУНТ від 01.09.2023 р. №77од “Про створення комісії з академічної доброчесності коледжу на 2023/2024 н.р.”Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем освіти ВСП НФК УДУНТГрупа сприяння академічній доброчесності як сектор Студентської ради ВСП НФК УДУНТ, діє на принципах «рівний – рівному» та проводить популяризаційну та інформаційно-аналітичну діяльність, а саме:• до Міжнародного дня академічної доброчесності (21 жовтня) парламентаріями проведено соціологічне дослідження з питань дотримання здобувачами освіти принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин;• ознайомлення студентів із Кодексом академічної доброчесності та сприяння підписанню Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти ВСП НФК УДУНТ.Інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.Політику, стандарти, і процедури дотримання академічної доброчесності зафіксовано у Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату.Перевірка текстових документів на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує іншим процедурам розгляду та проводиться за допомогою антиплагіатних інтернет-систем «Антиплагіат».

Illustration
Illustration

Комісія з питань академічної доброчесності

Illustration

Вікторія Пінчук

голова, заст. директора з НР

Illustration

Олена Кошкіна

завідувач відділення ЕІ

Illustration

Наталя Швайка

завідувач відділення М

Illustration

Геннадій Козлов

завідувач відділення МІ

Illustration

Олена Посьмашна

методист відділень

Illustration

Людмила Aндрусенко

методист коледжу

Illustration

Євгенія Єрєменко

практичний психолог 

Illustration

Ольга Свитка

голова профспілки студентів

Illustration

Катерина Гармаш

голова профкому співробітників

Illustration

Олена Пихтіна

голова ПЦК ФПіФК

Illustration

Олена Ясенова

голова ПЦК металургії

Illustration

Оксана Фєдосєєва

голова ПЦК ФіСД

Illustration

Людмила Очеретько

голова ПЦК МІ

Illustration

Максим Осташко

голова ПЦК ЕІ

Illustration

Родіон Денисенко

голова студради

Про порушення академічної доброчесності

Якщо Вам стало відомо про факти недотримання академічної доброчесності надайте інформацію і факти для подальшого опрацювання та прийняття відповідних рішень

Illustration

Адреса

53210, Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, пр. Трубників 18

Контакти

+38 (066) 044 1739,
+38 (099) 361 5631
au.gro.tmn%40tnudukfn 

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.