+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Бухгалтерська служба

Illustration

Людмила Шамрай

керівник відділуголовний бухгалтер
au.gro.tmn%40hcubvalg

Illustration

Світлана Сеничак

заст. головного бухгалтера
au.gro.tmn%40ka4ines

Illustration

Алла Клепач

бухгалтер провідний
au.gro.tmn%40hcapelk

Illustration

Олександра Кваша

бухгалтер провідний
au.gro.tmn%40ahsavk.o

Illustration

Олена Косинська

бухгалтер  провідний
au.gro.tmn%40snisok.o

Бухгалтерська служба є самостійний структурний підрозділ ВСП "НФК УДУНТ".
Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами, законами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність коледжу, наказами директора ВСП "НФК УДУНТ", а також положенням про бухгалтерську службу.
Основними завданнями бухгалтерської служби є:
● ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ВСП "НФК УДУНТ" відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та складення звітності;● Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, податкову, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством; своєчасно подає її;● Розрахунок проектів кошторисів, кошторисів по загальному та спеціальному фондів.
Здійснює поточний контроль за:
● Дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;● Виконанням кошторисів по фондам;● Правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;● Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;● Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;● Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;● запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.● інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;● проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
Бухгалтерська служба має право:
1) Представляти коледж в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;2) Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до ВСП "НФК УДУНТ" структурними підрозділами ВСП "НФК УДУНТ" первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;3) Одержувати від структурних підрозділів ВСП "НФК УДУНТ", необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;4) Вносити директору ВСП "НФК УДУНТ" пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.