+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Відділ охорони праці і цивільної оборони

Illustration
Illustration

Вікторія Пінчук

керівник відділузаступник директора з НРau.gro.tmn%40kuhcnip.l.v

Illustration

Тетяна Тополова

начальник штабуцивільної оборониau.gro.tmn%40avolopot

Illustration

Юлія Копич

інженер з охорони працісau.gro.tmn%40anduh

Відділ охорони праці І цивільного захисту є самостійним підрозділом коледжу і підпорядковується безпосередньо директору коледжу та входить до складу існуючої структури коледжу, діяльність якого визначається законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах коледжу.Штабом цивільного захисту керує начальник штабу, який безпосередньо підпорядковується директору - керівнику цивільної оборони коледжу і є його помічником з питань цивільної оборони.Штаб цивільної оборони є постійно діючим структурним підрозділом коледжу в об'єктовій ланці цивільного захисту, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.Штаб спеціально уповноважений розв'язувати задачі цивільного захисту та завдання щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в коледжі.Головна мета діяльності відділу – впровадження європейських норм, стандартів та цінностей в питаннях охорони праці, створення безпечних та здорових умов праці учасників освітнього процесу, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я.Основні завдання Відділу:1. Впровадження ефективної системи управління охороною праці в ВСП НФК УДУНТ та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу, кожного працівника, здобувача освіти. 2. Контроль за проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників та здобувачів освіти.3. Сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників та здобувачів освіти.4. Контроль дотримання працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу "Охорона праці" Колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах Коледжу.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам Коледжу з питань охорони праці.6. Участь спільно з іншими підрозділами Коледжу у розробці комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги в виконанні запланованих заходів.7. Участь спільно з представниками інших структурних підрозділів та представників професійної спілки у перевірках з дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.8. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.9. Контроль ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.10. Участь у складанні разом з керівниками підрозділів Коледжу переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.11. Участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 12. Складання переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди.13. Організації навчання з питань охорони праці.14. Участь у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.15. Контроль за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, Колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.16. Контроль за своєчасного проведення навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці.17. Контроль за санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами.18. Контроль за своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо відповідно до вимог законодавства та Колективного договору.19. Контроль за дотриманням у належному безпечному стані території Коледжу, внутрішніх, доріг та пішохідних доріжок. 20. Планування і контроль виконання заходів щодо переведення цивільного захисту коледжу з мирного на воєнний стан і заходів щодо захисту співробітників і студентів від можливих надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;21. Участь в розробці та здійсненні заходів, що спрямовані на підвищення стійкості функціонування академії в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;22. Організація роботи з прогнозування можливих надзвичайних ситуацій, збору, обробці, аналізу інформації про надзвичайні ситуації, радіаційної, хімічної і бактеріологічної обстановки;23. Організація підготовки і навчання керівного складу, співробітників та студентів діям в НС мирного і воєнного часу;24. Організація, планування і здійснення контролю за створенням, оснащенням, підготовкою позаштатних аварійно-рятувальних формувань і позаштатних формувань щодо забезпечення виконання заходів з цивільного захисту в університеті;25. Організація пропаганди знань в галузі цивільного захисту та захисту населення від небезпек в мирний час, перехід з мирного на воєнний стан і у воєнний час;26. Здійснення методичного керівництва плануванням заходів цивільного захисту в структурних підрозділах коледжуПрацівники Відділу мають право:• Видавати керівникам структурних підрозділів Коледжу обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. • Зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників.• Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством, медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.• Надавати ректору Коледжу подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.Чинні документи з питань охорони праці в України:1. Закон України «Про охорону праці»2. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти