+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Положення та стандарти коледжу

 Положення
• Про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці• Про адміністративну раду• Про академічну доброчесність Про академічну мобільність здобувачів освіти• Про апеляційну комісіюПро атестацію педагогічних працівників• Про бухгалтерську службу• Про відділ кадрів• Про вибіркові дисципліни• Про виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту• Про відвідування занять та позааудиторних заходів• Про відділення• Про внутрішній трудовий розпорядок• Про дистанційне навчання• Про електронні освітні ресурси• Про електронний репозиторій курсових та кваліфікаційних проєктів (робіт)• Про журнал навчальних занять• Про заочну форму навчання• Про запобігання та виявлення академічного плагіату• Про змішане (аудиторно-дистанційне) навчання та використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами• Про організацію інклюзивного навчання• Про інформаційно-бібліотечний центр• Про центр інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти• Про комісію з питань академічної доброчесності• Про структуру й порядок функціонування інформаційно-технічної інфраструктури• Про корпоративну електронну пошту • Про корпоративну символіку коледжу та порядок її використання• Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти• Про методичне забезпечення студентів заочної форми навчання• Про методичну раду• Про навчальні кабінети загальноосвітньої підготовки• Про навчальні кабінети, лабораторії, комп’ютерні класиПро навчально-методичний кабінет• Про навчально-методичний кабінет заочної форми навчання• Про навчальну дисципліну здобувачів освіти• Про навчання за індивідуальним графіком здобувача фахової передвищої освіти• Про нагородження золотою та срібною медаллю• Про наставництво• Про обробку і захист персональних даних• Про огляд-конкурс на кращу академічну групу• Про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб• Про організації курсового та дипломного проектування і проведення державної атестації здобувачів освітиПро організацію освітнього процесу• Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу• Про організацію фізичного виховання і масового спорту• Про педагогічну раду• Про переведення здобувачів освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету• Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників• Про підготовку та проведення відкритого заняття• Про підготовчі курси для вступу до закладів фахової передвищої освіти• Про підрозділ сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти і випускників• Про порядок формування індивідуального навчального плану здобувача фахової передвищої освіти та його вибіркової складової за вибором здобувача освіти• Про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті• Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності• Про порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.• Про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій• Про порядок проведення державної підсумкової атестації• Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів• Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності• Про порядок рейтингового відбору на призначення обласної іменної стипендії• Про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм• Про порядок розробки, затвердження навчальних планів підготовки фахового молодшого бакалавра• Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії по захисту дипломних проектів• Про предметно-циклову комісію• Про приймальну комісію• Про проведення вхідного контролю знань• Про проведення директорських контрольних робіт• Про проведення інтелектуальних та професійних змагань серед здобувачів освіти• Про проведення конкурсного відбору при заміщенні посад педпрацівників• Про порядок проведення медичних оглядів працівників• Про проведення практичного навчання• Про психологічну службу• Положення про протидію булінгу• Про раду з науково-творчої та науково-дослідницької роботи здобувачів освіти та молодих учених• Про раду з профілактики правопорушень• Про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень• Про розробку інструкцій• Про розробку, структуру та зміст навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти• Про офіційний вебсайт коледжу• Про самостійну роботу здобувачів освіти• Про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків• Про систему забезпечення якості освітньої діяльності• Про систему управління охороною праці• Про службу охорони праці• Про стейкхолдерів освітньо-професійних програм• Про студентське самоврядування• Про тарифікаційну комісію• Про творчо-пошукову та науково-дослідницьку роботу здобувачів освіти• Про творчу групу педагогічних працівників• Про уповноважений підрозділ (уповноважену особу)з питань запобігання та виявлення корупції• Про центр експертизи та моніторингу якості освіти• Про центр запобігання та виявлення корупції• Про школу молодого викладача• Про юридичну службу