+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Illustration
Illustration


Дергач Олена Геннадіївна
провіднийюрисконсульт
au.gro.tmn%40hcagred.o

Є структурним підрозділом ВСП НФК УДУНТ, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору коледжу.Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку коледжу, наказами і розпорядженнями директора.
Основні функції відділу:
● забезпечує правильне застосування у коледжі нормативно-правових актів законодавства та інших документів, подає директору пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю навчального закладу;● відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис директору коледжу, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;● організовує роботу, пов’язану з укладенням різного виду договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів);● здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає директору коледжу для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;● організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів, представляє інтереси ВСП «Нікопольського фахового коледжу Українського державного університету науки і технологій»● здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого у коледжі порядку пред’явлення і розгляду претензій;● сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документів правоохоронних і контролюючих органів;● сприяє дотриманню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення виробничих та соціальних питань;● веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберіганні;● збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;● організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників коледжу, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.
Додаткова інформація:
Прийом громадян здійснюється відповідно до ст. 22 ЗУ „Про звернення громадян”:Час прийому: вівторок з 14.00 – 17.00Контакти: au.gro.tmn%40hcagred.o

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

1. Педагогічніпрацівники мають право на:
● академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;педагогічну ініціативу;● розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;● користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною інфраструктурою Коледжу;● підвищення кваліфікації, перепідготовку;● вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;● доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;● відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;● справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;● захист професійної честі та гідності;● індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;● творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;● безпечні і нешкідливі умови праці;● участь у громадському самоврядуванні Коледжу;● участь у роботі колегіальних органів управління Коледжу;● захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
2. Педагогічні працівники зобов’язані:
● постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;● виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;● сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;● дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;● дотримуватися педагогічної етики;● поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;● настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;● формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;● виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;● формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;● захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;● додержуватися Положення про ВСП НФК УДУНТ та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки;● повідомляти керівництво Коледжу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або Положенням про Коледж.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Здобувачі освіти мають право на:
● навчання для здобуття освітнього ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня/освітньо-професійного ступеня з акредитованих освітньо-професійних програм і повної загальноосвітньої підготовки; ● вибір форми навчання, освітньо-професійних програм, поза аудиторних занять;● додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;● продовження освіти за професією, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з Коледжем;● одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон;● користування навчальною, культурною, спортивною базою Коледжу;● доступ до інформації в усіх галузях знань;● участь у науково-дослідній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;● особисту, або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;● участь у об’єднаннях громадян;● безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;● забезпечення стипендіями у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;● трудову діяльність у поза навчальний час у встановленому порядку;● перерву в навчанні у Коледжі;● захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;● обрання до вищого колегіального органу самоврядування Коледжу;● отримання матеріальної допомоги згідно з діючим законодавством;● створення фондів для студентських потреб;● участь у роботі громадських організацій;● користування пільгами, встановленими діючим законодавством, під час навчання без відриву від виробництва;● академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого закладу освіти згідно з положеннями, затвердженими Міністерством освіти і науки України;● складання достроково екзаменів і заліків за умов виконання усіх вимог, передбачених навчальними планами і програмами;● участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;● надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;● моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;● канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.● Здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.● Здобувачі освіти мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
 2. Здобувачі освіти зобов’язані:
● дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;● систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;● виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком освітнього процесу;● відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; ● вчасно інформувати керівництво Коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття і документально підтверджувати поважність причин, складати заліки та екзамени, виконувати контрольні роботи тощо;● дотримуватися Положення про ВСП НФК УДУНТ і Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;● дбайливо ставитись до майна Коледжу;● займатися самообслуговуванням у навчальному корпусі;● підвищувати свій загальноосвітній рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними цінностями, українською мовою та знаннями культури, історії та традицій українського народу;● постійно прагнути до морального і фізичного вдосконалення.