+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Про організацію та проведення виборів керівника університету

Про організацію та проведення виборів керівника університету

ВИБОРИ РЕКТОРА УДУНТ

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади керівника

Українського державного університету науки і технологій (накази МОН України

від 27.05.2022 №114-к, від 11.04.2024 №86-к-24), відповідно до статті 42 Закону

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ, методичних рекомендацій

щодо організації проведення виборів керівників закладу вищої освіти,

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726, наказу

МОН України від 25.07.2023 №904 «Про реорганізацію Державного вищого

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

та «Придніпровської державної академії будівництва та архітектури», наказу по

УДУНТ від 30.05.2022 № 35, Статуту УДУНТ та з метою забезпечення організації

та проведення виборів ректора університету:

НАКАЗУЮ:

1. Вибори ректора Українського державного університету науки і технологій (далі

– Університет) провести 20 червня 2024 р.

2. Внести зміни до наказу по Університету від 30.05.2022 №35 про затвердження

складу організаційного комітету та затвердити оновлений склад організаційного

комітету з проведення виборів ректора (далі – Організаційний комітет):

2.1ННІ «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту» (далі – ННІ

ДІІТ):

- ГЛАВАЦЬКИЙ Казимир Цезарович, доцент кафедри прикладної

механіки та матеріалознавства;

- КАПІЦА Михайло Іванович, директор ННІ «Дніпровський інститут

інфраструктури і транспорту»;

- МАКСИМЕНКОВА Юлія Анатоліївна, заступник декана факультету

комп'ютерних технологій і систем;

- МУХА Андрій Миколайович, завідувач кафедрою електротехніки та

електромеханіки;

- ОКОРОКОВ Андрій Михайлович, завідувач кафедрою транспортний

сервіс та логістика;

- СТАСЕНКО Сергій Сергійович, аспірант.

2.2 ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» (далі – ННІ ІПБТ):

- ЄРЬОМІН Олександр Олегович, завідувач кафедрою екології,

теплотехніки та охорони праці;

- НОСКО Ольга Анатоліївна, декан факультету якості та інженерії

матеріалів;

- ШПОРТЬКО Ганна Юріївна, професор кафедри управління та

адміністрування;

- МАЛИЙ Євген Іванович, професор кафедри металургійного палива та

вогнетривів;

- СЕЛІВЬОРСТОВ Вадим Юрійович, декан факультету електромеханіки та

електрометалургії.

2.3 ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет»

(далі – ННІ УДХТУ):

- МАКАРЧЕНКО Наталія Петрівна, керівник навчально-наукового центру

підготовки кадрів вищої кваліфікації;

- ОХТІНА Оксана Володимирівна, доцент кафедри фармації та технології

органічних речовин;

- СВЕРДЛІКОВСЬКА Ольга Сергіївна, декан факультету економікогуманітарних наук та права;

- СІГУНОВ Олексій Олександрович, заступник керівника центру

підготовки і навчання іноземних студентів;

- ШМАКОВА Леся Іванівна, начальник відділу кадрів.

2.4 ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та

архітектури» (далі - ННІ ПДАБА):

- БЕКЕТОВ Олександр Вадимович – завідувач кафедрою

фундаментальних і природничих дисциплін;

- БЄЛІКОВ Анатолій Серафимович – в.о. завідувача кафедрою охорони

праці, цивільної та техногенної безпеки;

- ВОЛЧОК Денис Леонідович – в.о. завідувача кафедрою експлуатації та

ремонту машин;

- ГІЛЬОВ Володимир Володимирович – доцент кафедри екології та

охорони навколишнього середовища;

- ДЕНИСЕНКО Олександр Васильович – старший викладач кафедри

архітектурного проектування та містобудування.

3. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора (далі – Виборча

комісія) у складі:

3.1ННІ «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту»:

- КРАСНЮК Андрій Віталійович, декан факультету будівництво,

архітектура та інфраструктура;

- ГОРЯЧКІН Вадим Миколайович, завідувач кафедрою комп’ютерні

інформаційні технології;

- КУПЦОВА Тетяна Анатоліївна, доцент кафедри іноземних мов;

- САБЛІН Олег Ігорович, професор кафедри екологічної та цивільної

безпеки;

- ПОТАПЧУК Ірина Юріївна, доцент кафедри інтелектуальні системи

енергопостачання;

- ФЕДОРОВ Костянтин Євгенович, аспірант.

3.2ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій»:

- БАНДОРІНА Лілія Миколаївна, завідувачка кафедрою економічної

інформатики;

- БОБУХ Олександр Сергійович, завідувач кафедрою обробки металів

тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова;

- ГАНУШ Василь Іванович, доцент кафедри галузевого машинобудування;

- МЕНЯЙЛО Олена Валеріївна, професор кафедри ливарного виробництва;

- МУШНІКОВА Світлана Анатоліївна, завідувачка кафедрою управління

фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу.

3.3ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет»:

- ЛЕВЧУК Ігор Леонідович, декан факультету комп’ютерних наук та

інженерії;

- ТЕРТИШНА Олена Вікторівна, професор кафедри технології палив,

полімерних та поліграфічних матеріалів;

- РУДНЄВА Лариса Леонідівна, доцент кафедри технологій природних і

синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції;

- ЛЕБІДЬ Олег Сергійович, декан факультету фармації та біотехнології;

- МІТІНА Наталія Борисівна, завідувачка кафедрою біотехнології та безпеки

життєдіяльності.

3.4 ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»:

- ГАЙДАР Анастасія Миколаївна, доцент кафедри технології будівельного

виробництва;

- КРАВЧУНОВСЬКА Тетяна Сергіївна, завідувачка кафедрою організації і

управління будівництвом;

- ОРЛОВСЬКА Юлія Валеріївна, завідувачка кафедрою економічної теорії та

міжнародних економічних відносин;

- СОПІЛЬНЯК Артем Михайлович, завідувач кафедрою нарисної геометрії

та графіки;

- ШИЯН Володимир Миколайович, завідувач кафедрою фізичного виховання

та основ здоров'я.

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях обрати

голів, заступників голів та секретарів у порядку, встановленому законодавством.

5. Організаційному комітету та Виборчій комісії в своїй роботі дотримуватись

вимог статті 42 Закону України "Про вищу освіту", методичних рекомендацій щодо

організації проведення виборів керівників закладу вищої освіти, затверджених

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 та Статуту УДУНТ.

6. Організаційному комітету забезпечити організацію висунення претендентів

на посаду ректора Університету на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр,

зборах співробітників та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксувати у

вигляді протоколів засідань та зборів.

7. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету, які одержали

від МОН України рішення на право участі у виборах, звертатись до

Організаційного комітету для організації зустрічей зі співробітниками та

здобувачами вищої освіти.

8. Організаційному комітету:

8.1 До 25.04.2024 розробити та подати на розгляд вченої ради Університету:

 Положення про порядок проведення виборів ректора Українського

державного університету науки і технологій;

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора

Українського державного університету науки і технологій;

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Українського

державного університету науки і технологій;

 Положення про дільничні виборчі комісії Українського державного

університету науки і технологій;

 Положення про порядок обрання представників з числа штатних

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними

працівниками, для участі у виборах ректора Українського державного університету

науки і технологій;

 Положення про порядок обрання представників з числа здобувачів вищої

освіти для участі у виборах ректора Українського державного університету науки і

технологій.

8.2 До 31.05.2024 розробити та затвердити на засіданні Організаційного

комітету:

 Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від

громадських організацій на виборах ректора

Українського державного університету науки і технологій;

 Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на

посаду ректора Українського державного університету науки і технологій.

8.3 До 03.05.2024 визначити квоту виборних представників з числа інших

штатних працівників Університету, які не є науковими, науково-педагогічними та

педагогічними працівниками і до 31.05.2024 організувати та провести їх обрання.

8.4 До 03.05.2024 визначити квоту виборних представників з числа

здобувачів вищої освіти і до 31.05.2024 організувати та провести їх обрання

спільно зі студентською та аспірантською радами.

8.5 До 06.06.2024 скласти поіменний загальний список виборців.

8.6. До 11.06.2024 передати поіменний загальний список виборців, які мають

право брати участь у виборах (далі - список виборців) до Виборчій комісії.

9. Начальнику відділу кадрів ШМАКОВІЙ Л.І.:

9.1 До 30.04.2024 передати Організаційному комітету чисельний склад

штатних наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та працівників

структурних підрозділів – інших категорій співробітників.

9.2 Підготувати станом на 10.05.2024 алфавітний список виборців – штатних

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників Університету та до

01.06.2024 передати його до Організаційного комітету.

10. Начальнику навчально-наукового центру забезпечення якості освіти

ГРИШЕЧКІНУ С.А до 30.04.2024 передати до Організаційного комітету чисельний

склад здобувачів вищої освіти денної форми навчання ННІ ДІІТ, ННІ ІПБТ, ННІ

УДХТУ, ННІ ПДАБА.

11. Начальнику кафедри військової підготовки спеціалістів Державної

спеціальної служби транспорту ОСТАПЕНКО І.С. до 26.04.2024 подати

пропозиції щодо персонального складу дільничної виборчої комісії; до 30.04.2024

передати до Організаційного комітету чисельний склад курсантів денної

форми навчання. Підготувати приміщення для роботи дільничної виборчої комісії

та забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку,

оргтехніки тощо.

12. Проректору з науково-педагогічної роботи та неперервної освіти

БАЖАНУ С.П.:

12.1 До 30.04.2024 передати до Організаційного комітету чисельний

склад студентів денної форми навчання відокремлених структурних

підрозділів (Миколаївський фаховий коледж транспортної інфраструктури

УДУНТ, Вільногірський фаховий коледж УДУНТ, Новомосковський

фаховий коледж УДУНТ, Нікопольський фаховий коледж УДУНТ,

Дніпропетровський фаховий коледж інженерії та педагогіки УДУНТ,

Фаховий коледж УДУНТ, Нікопольський факультет УДУНТ).

12.2 До 26.04.2024 подати пропозиції щодо персонального складу

дільничних виборчих комісії відокремлених структурних підрозділів

Університету.