+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

+38 (066) 044 1739

53210, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників 18

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Загальні питання
1.1. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (далі – Порядок) розроблений на основі Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Відокремленому структурному підрозділі «Нікопольський
фаховий коледж Українського державного університету
науки і технологій» (далі − Положення) та має на меті заходи, спрямовані на покращення якості освіти та підвищення ефективності роботи в Коледжі з метою забезпечення прозорого процесу, спрямованого на вирішення конфліктних ситуацій та проблем в найкоротші терміни.

1.2. Положення розроблено згідно з Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу, Положення про відокремлений структурний підрозділ «Нікопольський
фаховий коледж Українського державного університету
науки і технологій», наказів та розпоряджень директора, інших нормативних документів.

1.3. У даному Порядку використовуються наступні терміни:

Булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

2. Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій
2.1. Для вирішення питань щодо врегулювання конфліктних ситуацій, включаючи пов’язані із булінгом, в Коледжі діє Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій, яка є постійно діючим робочим органом.

2.2. До складу Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій входять заступники директора з навчальної і виховної роботи, представники відділу кадрів та юридичного відділу, завідувачі відділень, представники органів студентського самоврядування, представники первинних профспілкових організацій.

Склад Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій затверджується наказом директора коледжу.

2.3. Склад Комісії для вирішення конкретної конфліктної ситуації формується наказом директора і складається не менш як з 5 членів Комісії з врегулювання конфліктних ситуацій, затверджених до її складу, у тому числі завідувач відділення (керівник структурного підрозділу), працівником/здобувачем фахової перевищої освіти якого є скаржник, представника юридичного відділу.

2.4. Комісія з врегулювання конфліктних ситуацій зобов’язана у своїй роботі дотримуватися засад поваги до приватного життя та захисту персональних даних учасників конфліктної ситуації.

3. Подання заяв або повідомлень про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
3.1 Учасники освітнього процесу можуть повідомити про випадок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, директора Коледжу або інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в Коледжі.

3.2 В Коледжі заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає директор.

3.3 Заява або повідомлення подаються у письмовій формі (в паперовому вигляді до відділу діловодства (к.210 адміністративного корпусу) або в електронному - на пошту au.gro.tmn%40rotcerid) і повинні містити опис порушення права особи, зазначення часу, коли відбулося порушення, факти і можливі докази, що підтверджують скаргу, прізвище, ім’я та по батькові скаржника, його групу/посаду і контактний номер телефону.

3.4 Директор Коледжу у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

3.4.1. невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного із батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування);

3.4.2 за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

3.4.3 повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з’ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

3.4.4 повідомляє центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

3.4.5 збирає засідання Комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

3.5 Склад Комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) формує директор коледжу відповідно до вимог пункту 2.3 із залученням до її роботи практичного психолога Коледжу, представників служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3.6 До участі в засіданні комісії за згодою долучаються батьки або інші законні представники малолітніх або неповнолітніх сторін булінгу (цькування), а також можуть долучатися сторони булінгу (цькування), представники інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

3.7 Комісія у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

3.8 Засідання Комісії проводить її голова, або, за його дорученням, заступник голови.

3.9 Питання, що обговорюються під час засідань, оформлюються протоколами, які підписують головуючий та секретар Комісії.

3.10 Строк розгляду комісією заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) в закладі освіти та виконання нею своїх завдань не має не перевищувати десяти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення директором Коледжу.